Yleistä tietoa hankkeista

Yleistä tietoa hankkeista

TYYPILLISET SÄHKÖVERKON KUNNOSSAPITOHANKKEET:

Sähköverkon raivaus

Sähköverkon tarkastukset ja kunnossapito

SÄHKÖVERKON INVESTOINTIHANKKEET:

Investointihankkeilla ylläpidetään ja parannetaan sähköverkon toimitusvarmuutta. Toteutettavat hankkeet perustuvat KSS Verkko Oy:n pitkäntähtäimensuunnitelmaan, jonka avulla on kuvattu sähköverkon tavoitetila. Hankkeen priorisoinnissa huomioidaan monia tekijöitä, joita muun muassa ovat sähköverkon ikä ja muut kuntoon liittyvät havainnot tai alueen kehittyminen. Hanke voi käynnistyä myös yhteisrakentamisen tavoitteista, joissa useampi johtolaitos toteuttaa verkkojen rakentamisen samanaikaisesti. Yhteisrakentamishankkeita haetaan aktiivisesti hankkeiden valmistelun yhteydessä.

Hankeissa työvaiheet kohdistuvat sähköverkon eri osa-alueisiin. Pienjänniteverkkoon tehtävät työt liittyvät usein asiakkaalle asti tulevaan sähköjohtoon. Näin ollen kyseiset pienjänniteverkontyöt näkyvät asiakkaille eniten. Investointihankkeissa tehdään myös keskijänniteverkon eli niin sanotun runkoverkon töitä. Nämä työt voivat näkyä asiakkaille yleisessä katukuvassa tai haja-asutusalueilla suoraviivaisesti jatkuvina töinä. Yleisesti keskijänniteverkossa tehtävät työt eivät vaikuta tai näy asiakkaille edes sähkönjakelun keskeytyksien muodossa.

Investointihanke muodostuu pääosin suunnittelusta ja hankkeen rakentamisesta. Suunnittelun yhteydessä sähköverkon suunnitellaan vastaavamaan nykyajan ja myös tulevaisuuden tarpeisiin. Suunnitellun yhteydessä tehdään maastosuunnittelu, jossa ratkaisut katsotaan toimiviksi myös hankealueen maaston näkökulmasta. Tässä yhteydessä haetaan myös tarvittavat luvat maanomistajilta koskien sähköverkon komponenttien sijoittamista eri kiinteistöille. Suunnitteluvaihe kestää yleisesti pienissä hankkeissa noin 1-4 kuukautta. Isommissa investointihankkeissa suunnittelu voi kestää noin vuoden.

Kun investointihankkeen rakentaminen alkaa, aloitetaan työt puuston raivauksilla, jos sille on tarvetta. Seuraavaksi aloitetaan maanrakennustyöt, joita voi olla hankkeesta riippuen maakaapeleiden kaivutyöt tai uuden muuntamon perustamistyöt sekä pylväiden pystytystä. Kun maanrakennustyöt ovat edenneet riittävästi aloitetaan hankkeessa myös sähköasennustyöt, joissa tehdään kytkentätöitä ja otetaan uutta sähköverkkoa käyttöön. Tämän työvaiheen yhteydessä asiakkaille ilmoitetaan tarvittaessa tulevasta keskeytyksestä, kun kytkentämuutoksia tehdään. Maanrakennustöiden ja kytkentätöiden jälkeen päästään aloittamaan vanhan sähköverkon purkutyöt ja sen myötä myös viimeistelytyöt. Purku- ja viimeistelytyöt pyritään tekemään kokonaisuutena, jolloin aikaväli näkyvien työvaiheiden välillä voi olla joitakin kuukausia. Maanrakennustyöt kestävät noin 1-7 kuukautta, sähköasennustyöt saman verran. Purku- ja viimeistelytyöt noin 1-3 kuukautta. Rakentamisen kokonaisaikataulu riippuu hyvin paljon hankkeen koosta ja vuodenajasta, jolloin hanke tehdään.